Swarovski STS-80 HD Straight Spotting Scope Body

$2,399.00